Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 5
Đoàn Thị Diễm My

Tại Sao Gọi Là Cửa Lò ?

Câu trả lời hay
5

Theo cách giải thích dân gian thì Cửa Lò được xem là vùng đất ngày xưa có nhiều cư dân làm nghề nấu muối. Những lò nấu muối được sử dụng để phát ra những ánh sáng hải đăng để hướng dẫn tàu thuyền vào cửa sông Cấm. Vì vậy, những nghĩa của Cửa Lò theo cách giải thích này là cửa lò muối, nơi những tàu thuyền được hướng dẫn vào vùng biển tiến.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer