Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 292
Bùi Thị Xuân Hương

Vì Sao Uber Thất Bại ở Việt Nam ?

Câu trả lời hay
292

Grab và Uber là hai công ty lái xe của cùng một thị trường, nhưng Grab đã khá thành công trong việc thực hiện các chiến lược của họ và đạt được những thành công lớn. Trái lại, Uber đã thất bại trong việc thực hiện các chiến lược của họ. Một nguyên nhân dẫn đến sự thất bại này là sự rập khuôn máy móc các quy tắc của họ. Uber đã thực hiện nhiều chiến lược nhưng không có lợi ích hoặc sự hợp tác của các chính phủ và các cơ quan quản lý, đã làm cho họ chạy theo các quy tắc và pháp luật của thị trường. Còn Grab, họ đã hiểu rằng họ phải hợp tác với các chính phủ và các cơ quan quản lý để thực hiện các chiến lược của họ một cách hiệu quả. Do đó, họ đã đạt được những thành công lớn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer