Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 170
Nguyễn Văn Lít Nguyễn Văn Lít

Tại Sao Gọi Là đất 03 ?

Câu trả lời hay
170

Đất 03 là một đất nền được Nhà nước giao cho người dân để sử dụng để thực hiện các công việc nông nghiệp. Các hoạt động nêu trên bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, canh tác, và thâm canh. Quản lý quỹ đất này thuộc quyền quản lý của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước và cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đất 03 tạo ra rất nhiều cơ hội cho người dân để phát triển nông nghiệp và nâng cao đời sống.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer