Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Đặng Thị Nương

Tại Sao Gọi Là đức Mẹ đồng Trinh ?

Câu trả lời hay
1

Sự đồng trinh của Đức Mẹ Maria hay Maria đồng trinh là một tín điều được dạy rằng mẹ của Đức Giêsu luôn mãi mãi đồng trinh với Người. Đây là một thực tế đặc biệt và đặc biệt là của chúng ta, để chúng ta có thể gắn bó và hướng đến. Sự đồng trinh của Maria được thể hiện trong ba giai đoạn: thứ nhất là khi cô sinh ra, thứ hai là khi cô cất lời đồng ý với ý nghĩa của Thiên Chúa, và cuối cùng là khi cô cất lời nhận nhiệm vụ làm mẹ của Đức Giêsu. Maria đã đồng trinh với Chúa, và chúng ta cũng nên đồng trinh bằng cách tuân thủ lời Chúa, và hướng đến Đức Giêsu.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer