Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 66
Huỳnh Ngọc Trí

Tại Sao Khi Cho Vôi Sống Vào Nước ?

Câu trả lời hay
66

Khi cho vôi sống vào nước, ta thấy bức khí mù mịt bốc lên và nước vôi bị sôi lên. Nhiệt độ hố vôi cũng sẽ tăng rất cao. Từ đó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của người. Bởi vì nhiệt độ hố vôi này rất cao, nếu người ta để cơ thể của họ gần nó quá lâu, cơ thể của họ có thể bị lỗi thịnh và gây ra các vấn đề về sức khỏe. Do đó, khi cho vôi sống vào nước, hãy đảm bảo rằng bạn luôn để an toàn và xa khỏi nhiệt độ hố vôi cao.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer