Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyễn Thị Hoanh

Tại Sao Gọi Là Hang Rái ?

Câu trả lời hay
1

Hang Rái được đặt tên theo hai lý do khác nhau. Đầu tiên, trước kia hang này có rất nhiều loài Rái cá sinh sống, nên nếu bạn đến đây bạn có thể thấy những đàn Rái cá đi theo bầy trong hang. Thứ hai, nơi đây cũng có nhiều cây rái, loại cây đó được sử dụng để chiết lấy dầu sơn tàu thuyền để chống thấm. Do đó, tên Hang Rái được đặt theo hai lý do trên.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer