Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 6
Nguyễn Tấn Đạt

Tại Sao Gọi Là Sui Gia ?

Câu trả lời hay
6

Sui gia và thông gia là hai phương ngữ rất phổ biến trong văn học Việt Nam, đặc biệt là trong các tác phẩm cổ điển. Sui gia là phương ngữ Nam bộ, đồng nghĩa với thông gia là phương ngữ Bắc bộ. Tuy nhiên, chúng tôi không đồng thuận với quan điểm này. Sui gia và thông gia là hai phương ngữ khác nhau với nhau, cả hai đều có nghĩa rất riêng và đem lại sự sống động cho văn học. Sui gia có thể được dùng để diễn tả sự tự do của một người, thể hiện một cách tự do hơn và sự hoài bão. Ngược lại, thông gia có thể được sử dụng để biểu thị sự phù hợp, sự cố định và sự lạc quan của con người. Trong khi sui gia và thông gia là hai phương ngữ rất khác nhau, vẫn có một điểm chung là rằng cả hai đều cung cấp cho chúng ta những cảm hứng và sự sáng tạo cho văn học của mình.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer