Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Phạm Thanh Hương

Tại Sao Gọi Là Tiền Hoa Hồng ?

Câu trả lời hay
1

Tiền hoa hồng là một phần không thể thiếu trong quá trình mở rộng kinh doanh của các công ty. Đây là một khoản chi phí mà bên giao đại lý trả cho bên đại lý để thực hiện việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Hoa hồng của bên giao đại lý sẽ phụ thuộc vào giá mua, giá bán hàng hóa hoặc giá cung cấp dịch vụ đã được bên giao đại lý thiết lập. Tiền hoa hồng là một phần quan trọng trong việc giúp các công ty gia tăng doanh số bán hàng và duy trì sự hài lòng của khách hàng.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer