Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
ĐỔ VĂN THÁI

Tại Sao Google Lại Có Tên Là Google ?

Câu trả lời hay
1

Từng được xem như một công nghệ phi thường, Google đã biến thành một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Tất cả bắt đầu khi hai nhà đồng sáng lập của Google, Larry Page và Sergey Brin, đã lựa chọn từ “Googol” để đặt tên cho công ty của họ. Từ “Googol” là một khái niệm ám chỉ một con số rất lớn, tương đương số 1 với 10 100, những nhà sáng lập đã muốn nhấn mạnh nỗ lực của họ trong việc khai thác khả năng của công nghệ. Trong những năm gần đây, Google đã tiếp tục đẩy mạnh công nghệ của mình để phục vụ cộng đồng toàn cầu.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer