Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 11
Phạm Thanh Hương

Tại Sao Gọi Tuesday Là Trà Xanh ?

Câu trả lời hay
11

Theo tìm hiểu, cụm từ “Trà xanh” này bắt nguồn từ cư dân mạng Trung Quốc với từ gốc là “Lục trà biểu”, khi dịch sang tiếng Việt là “Trà xanh”. Nếu như những cụm từ “Em gái mưa”, “Tuesday”, “Con giáp thứ mười ba”, “Tiểu tam”, “Người thứ 3”

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer