Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Huỳnh Ngọc Trí

Tại Sao Phải Mồi Nước Khi Bơm ?

Câu trả lời hay
1

Mồi nước trước khi khởi động bơm là cần thiết để tạo ra lực li tâm cao nhất. Điều này có nghĩa là, khi mồi đầy nước, khối lượng của nước lớn hơn khối lượng của không khí hơn 800 lần. Điều này sẽ tạo ra một lực li tâm lớn hơn so với khi không mồi nước. Vì vậy, cần phải mồi nước cho bơm trước khi khởi động bơm để đạt được hiệu suất cao nhất.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer