Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trịnh Trang

Tại Sao Nga Và Ukraine Xung đột ?

Câu trả lời hay
1

Cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine được cho là do một số nguyên nhân trực tiếp. Phương Tây và Ukraine đã không để ý đến những quan ngại của Nga về an ninh, dẫn đến một cuộc xung đột bất ngờ. Tất cả những nguyên nhân này đã làm cho cả hai bên không thể đồng ý với nhau, dẫn đến cuộc xung đột hiện tại. Việc giảm cống hiến của phương Tây đối với Ukraine cũng đã đóng góp vào việc xây dựng những sự cạnh tranh giữa hai bên. Do đó, những nguyên nhân này đã dẫn đến cuộc xung đột hiện nay.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer