Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trịnh Trang

Tại Sao Phải Cô đặc ở áp Suất Chân Không ?

Câu trả lời hay
1

Cô đặc chân không là một phương pháp cô đặc hiệu quả và an toàn. Nó được sử dụng để giảm nhiệt độ sôi của dung dịch cô đặc mà không cần sử dụng nhiệt độ để làm bay hơi nước như phương pháp thông thường. Quá trình cô đặc chân không được thực hiện ở áp suất chân không, giúp cho dung dịch giữ được chất lượng và không bị biến chất do nhiệt độ cao. Quá trình cô đặc chân không còn cung cấp lợi ích khác như khả năng cô đặc nhanh hơn, nhiều năng suất hơn và giảm thiểu một số rủi ro.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer