Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 15
Nguyễn Thị Ngọc Lan

Tội ăn Trộm ở Nhật Bị Phạt Như Thế Nào ?

Câu trả lời hay
15

Trong Luật hình sự của Nhật Bản, phạm tội trộm cắp được định nghĩa trong Khoản 1, Điều 235. Theo đó, bất kỳ ai lấy trộm tài sản của người khác sẽ bị coi là phạm tội trộm cắp và sẽ phải chịu hình phạt từ 10 năm trở xuống. Việc trộm cắp là một tội ác rất nghiêm trọng, vì vậy những người phạm tội này sẽ phải chịu hình phạt để bị giam giữ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer