Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 15
Phạm Thanh Hương

Trá Hình Là Gì ?

Câu trả lời hay
15

Trá hình cũng có thể được sử dụng để che giấu bản chất của một người hoặc một đối tượng bằng cách sử dụng một hình ảnh hoặc minh họa khác để đại diện cho họ. Ví dụ, một người có thể sử dụng một hình ảnh của mình trên mạng xã hội hoặc trên một trang web cá nhân để che giấu bản chất thực sự của họ và giữ cho mình an toàn.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer