Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 8
ĐỔ VĂN THÁI

Train Là Gì ?

Câu trả lời hay
8

Được dịch từ tiếng AnhTàu hỏa là một loạt các phương tiện được kết nối chạy dọc theo đường ray và vận chuyển người hoặc hàng hóa. Các đoàn tàu thường được kéo hoặc đẩy bởi đầu máy, mặc dù một số là tự hành, chẳng hạn như nhiều đơn vị. Hành khách và hàng hóa được chở trong toa xe lửa, còn được gọi là toa xe.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer