Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 14
Do Thi Thanh Huong

Scanner Là Gì ?

Câu trả lời hay
14

Máy Scan là một thiết bị hữu ích và phổ biến, nó có cách thức hoạt động tương tự như máy Photocopy. Nó sử dụng một động cơ điện tử để thu lấy hình ảnh điện tử của một tài liệu, bao gồm cả hình ảnh và các tệp văn bản. Máy Scan có thể sử dụng để quét các tệp văn bản hoặc hình ảnh, hoặc cả hai. Kết quả là một hình ảnh điện tử được lưu trữ trên một tệp tin đầu ra. Máy Scan có thể được sử dụng để tạo ra bản sao điện tử của một tài liệu, một bản sao điện tử để sử dụng trong việc tạo ra các bản in, hoặc các bản sao điện tử để lưu trữ trên máy tính.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer