Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 37
Do Thi Thanh Huong

Vì Sao Tốc độ Máu Chảy Chậm ở Mao Mạch ?

Câu trả lời hay
37

Vận tốc máu tỉ lệ nghịch với tổng tiết diện của hệ mạch. Điều này có nghĩa là, nơi có tổng diện tiết lớn nhất thì vận tốc máu là nhỏ nhất, và nơi có tổng diện tiết nhỏ nhất thì vận tốc máu là lớn nhất. Động mạch có tổng tiết diện nhỏ hơn mao mạch, do đó, máu chảy nhanh hơn ở động mạch. Vậy chọn đáp án A.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer