Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 21
Phạm Thanh Hương

3.0 Là Gì ?

Câu trả lời hay
21

Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần 3 (Digital Revolution), là một kỷ nguyên công nghệ thông tin đã bắt đầu từ những năm 80 của thế kỷ 20. Nó được mô tả là sự kết hợp của các yếu tố như công nghệ điện tử, máy tính và thông tin liên lạc với nhau. Cách mạng này đã thay đổi cuộc sống của mọi người và cách họ làm việc và học hỏi. Nó đã làm nên sự tiện lợi và tiết kiệm thời gian, giúp mọi người làm việc hiệu quả hơn. Nó đã cũng cải thiện các môi trường học tập và các dịch vụ công cộng. Nhờ Cách mạng Công nghiệp lần 3, niềm tin vào công nghệ trong tương lai đã tăng lên rất nhiều.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer