Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 9
Võ Thị Ánh Vi

3st Là Gì ?

Câu trả lời hay
9

3rd là một số hạng (ordinal number) trong tiếng Anh. Nó biểu diễn cho số thứ 3 theo thứ tự từ trên xuống dưới. Chữ viết đầy đủ của 3rd là Third, và cặp chữ cuối trong cụm từ này là nguồn gốc của 3rd. Người dùng có thể sử dụng 3rd để biểu thị số thứ ba trong một danh sách hoặc bảng xếp hạng, hoặc để chỉ một vị trí, một quyền lợi hoặc sự hiểu biết của riêng mình. Ví dụ, một người có thể nói rằng họ đang theo học lớp thứ 3, hoặc là một thành viên thứ 3 của một tổ chức.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer