Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 14
Vũ Xuân Hoàng

Tri Thức Lịch Sử Là Gì ?

Câu trả lời hay
14

Tri thức lịch sử là một khái niệm khá rộng và đa dạng, liên quan đến việc nhận thức, khái quát và khám phá các sự kiện, quá trình và hiện tượng lịch sử của con người. Nó là kết quả của quá trình nhận thức của con người và phản ánh toàn bộ sinh hoạt của xã hội loài người trong quá khứ một cách chính xác và có hệ thống. Tri thức lịch sử sẽ phát triển theo trình độ nhận thức của con người.

Để có thể tái hiện bức tranh lịch sử một cách đầy đủ, chính xác và khách quan nhất, người nghiên cứu lịch sử cần phải thu thập và sử dụng các nguồn sử liệu để khôi phục, giải thích, đánh giá sự kiện lịch sử, từ đó có những phát hiện mới. Việc sử dụng các nguồn sử liệu cũng rất quan trọng vì hiện thực lịch sử có đặc trưng tồn tại độc lập với ý thức của con người. Bằng cách sử dụng các nguồn sử liệu, người nghiên cứu có thể khô

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer