Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
mạc trang

Trữ đông Trứng Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Lưu trữ trứng là một trong những cách bảo quản khả năng sinh sản cho các phụ nữ chưa muốn có gia đình sớm, đang lên kế hoạch điều trị bệnh hoặc làm việc trong môi trường có nguy cơ cao.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer