Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Huỳnh Ngọc Trí

ưu Thế Lai Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Ưu thế lai là một giới thiệu về sự phát triển của thế hệ lai. Điều này có nghĩa là thế hệ tiếp theo có thể có những tính cách, trí tuệ và khả năng vượt trội hơn bố mẹ. Điều này có thể đến từ việc bố mẹ có thể điều chỉnh các yếu tố dẫn đến sự phát triển hoàn hảo nhất của con cái. Phẩm chất ưu tú này có thể bao gồm khả năng trí tuệ, tính cách, cảm xúc và nhiều hơn nữa. Từ đó, con cái có thể trở nên tốt hơn trong nhiều mặt như giáo dục, công việc và cuộc sống của họ.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer