Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

ốc Thượng Thổ Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Ốc Thượng Thổ là một trong những chủ đề quan trọng trong khoa học tuổi Bính Tuất. Trong kỹ thuật tuổi Bính Tuất, Ốc Thượng Thổ chính là để chỉ loại đất, bụi nằm phía trên mái nhà/ngói lợp nhà. Tuổi Bính Tuất sinh năm 1946, 2006 và 2066 đều có một Ốc Thượng Thổ khác nhau. Ốc Thượng Thổ của tuổi Bính Tuất sinh năm 1946 là Kim Tự Tháp; Tuổi Bính Tuất sinh năm 2006 là Trục Cầu; Tuổi Bính Tuất sinh năm 2066 là Ngũ Hành. Ốc Thượng Thổ là một trong những yếu tố quan trọng của khoa học tuổi Bính Tuất, và những biến đổi này ảnh hưởng đến những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của mỗi cá nhân.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer