Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Nguyen Hai Oanh

đồ Trốc Tru Nghĩa Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Trốc tru là một từ lóng địa phương được sử dụng trong đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam. Đây là một trong những thắc mắc của nhiều người. Trốc tru có nghĩa là một hành động tình cảm, để chứng tỏ sự thực thiện và tôn trọng một người khác. Nó thường được thể hiện bằng cách thực hiện những hành động nhẹ nhàng như nắm tay, gật đầu hoặc nhẹ nhàng lại vai. Nó cũng có thể hiểu là một hành động cảm xúc, nỗ lực để khẳng định sự tôn trọng, sự thực thiện và sự chung thuỷ. Trốc tru cũng có thể hiểu là một hành động có ý nghĩa tìm kiếm sự đồng cảm và hòa nhã.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer