Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Trần Thị Thanh Thư

Cung Bọ Cạp Là Cung Gì ?

Câu trả lời hay
1

Bò Cạp là một trong những chiêm tinh đặc biệt trong vòng 12 Hoàng Đạo. Nó được Mặt Trời đi qua vào khoảng thời gian từ ngày 23/10 đến ngày 22/11 hàng năm. Người ta cho rằng khi Mặt Trời đến đoạn này, nó mang lại nhiều may mắn và những cơ hội tốt đẹp cho những ai sinh ra trong thời gian này. Bò Cạp cũng được cho là những người có khả năng học hỏi và làm việc tốt và cũng có động lực làm việc cao. Ngoài ra, họ cũng có khả năng quan sát tốt, làm cho họ trở thành người có khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer