Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Quỳnh Trần

Wibu Là Gì ?

Câu trả lời hay
1

Wibu là một từ trong ngôn ngữ thuật của người trẻ, nó có nghĩa là người đang suy nghĩ về một việc gì đó mà không thể quyết định. Nó có thể được dùng để chỉ sự hoang mang hoặc sự không chắc chắn về một lựa chọn hay quyết định nào đó. Ví dụ: “Tôi không biết phải làm gì. Tôi cứ wibu về việc đó.”

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer