Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 14
Đạt Thành

Xiang Là Ai ?

Câu trả lời hay
14

Xiang là một từ phiên âm của tiếng Trung có nghĩa là “nhớ”. Từ này đã trở thành một trong những từ vựng của ngôn ngữ tình yêu của Trung Hoa. Việc sử dụng từ này để tỏ ra tình cảm của mình đã trở nên rất phổ biến trong cộng đồng ngôn ngữ Trung Quốc. Ví dụ như: xiang ni có nghĩa là “nhớ em” hoặc hao xiang có nghĩa là “rất nhớ”. Xiang đã trở thành một trong những từ vựng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của người Trung Quốc.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer