Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 123
Đặng Thị Nương

Cá Chà Bặc Nghĩa Là Gì ?

Câu trả lời hay
123

Cá chà bặc là một cụm từ được sử dụng trong ngôn ngữ học thuật để chỉ một người nhỏ bự, nhạy cảm. Cá chà bặc còn có tên đồng nghĩa khác là cá chà bu. Cá chà bặc là một phần trong cụm từ nhạy cảm “c*t chà bá”, được sử dụng để mô tả người nhỏ bự và không có quyền lực để đối phó với các điều kiện thực tế. Cá chà bặc là một từ phổ biến trong ngôn ngữ học thuật để chỉ một người nhỏ bự, để thể hiện sự áp lực và bất công của những người yếu.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer