Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 1
Bùi Khánh Việt

Chim Cánh Cụt Sống ở đâu ?

Câu trả lời hay
1

Chim cánh cụt là một loài chim phổ biến ở khắp thế giới. Họ thích sống ở các khu vực hỗn độn như bờ biển, bờ sông, vùng đồng cỏ, khu đô thị và các vùng núi cao. Họ cũng thích sống ở các nơi như những lòng đường, các sân bay, các khu công viên và các công trình công cộng khác. Họ có xu hướng sống một phong cách độc đáo và có thể sống ở khắp nơi trên thế giới.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer