Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 35
Nguyen Hai Oanh

Muốn Tính Diện Tích Hình Thoi Ta Làm Thế Nào ?

Câu trả lời hay
35

Để tính diện tích hình thoi, bạn có thể sử dụng công thức:

Diện tích = (độ dài cạnh dưới + độ dài cạnh trên) x chiều cao / 2

Độ dài cạnh dưới và độ dài cạnh trên là độ dài của hai cạnh ngang của hình thoi. Chiều cao là độ dài của cạnh đứng của hình thoi.

Bạn có thể sử dụng các công cụ vẽ hoặc tính toán để xác định độ dài cạnh dưới, độ dài cạnh trên và chiều cao của hình thoi.

Lưu ý: công thức này chỉ áp dụng cho hình thoi đều.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer