Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 21
Quỳnh Trần

Ngành Công Nghiệp Nào Phát Triển Mạnh ở Tây Nam á ?

Câu trả lời hay
21

Ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ là một ngành công nghiệp phát triển mạnh tại Tây Nam Á. Tây Nam Á là một khu vực có nguồn tài nguyên dầu và khí tự nhiên rất phong phú, và ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ đã phát triển mạnh từ nhiều năm trở lại đây. Nó đã trở thành một nguồn cung cấp dầu và khí đối với các nước trên thế giới và cũng là nguồn lợi nhuận lớn cho các nước trong khu vực. Ngành công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ cũng đã đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế của các nước Tây Nam Á.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer