Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 15
Lam Thanh

Quảng Trường Ba đình ở đâu ?

Câu trả lời hay
15

Quảng trường Ba Đình được đánh giá là quan trọng và lớn nhất Việt Nam, với công trình nổi bật nhất là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quảng trường Ba Đình ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của Việt Nam, đặc biệt là vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer