Hello,

Sign up to join our community!

Welcome Back,

Please sign in to your account!

Forgot Password,

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

You must login to ask a question.

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

  • 19
Lê Ngọc Hoàng Huy

Vì Sao Triều Tiên Ghét Hàn Quốc ?

Câu trả lời hay
19

Triều Tiên đã thiết lập một chế độ cực kỳ cấm khéo trong những năm qua để phòng tránh bị ảnh hưởng bởi nước ngoài. Đây chính là một biện pháp hợp lý để hạn chế việc tiếng lóng Hàn Quốc xuyên qua, hoặc bất cứ mô hình xã hội nào khác của nước ngoài. Họ đã phải làm tất cả để tránh việc những ý tưởng khác nhau của nước ngoài truyền vào xã hội của họ. Trong khi đó, họ đang cố gắng để thực hiện các công tác phòng chống để bảo vệ chính bản thân họ trước những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài.

Câu hỏi tương tự

Leave an answer

Leave an answer